Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
AUTONIX M. CZERNICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTONIX M. CZERNICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Rejtana 67, 35-959 Rzeszów
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
• zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowania się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawa prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
• rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawa prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: przez okres 1 roku po upływie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji;
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawa prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postepowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;
• archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych;
• statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako zbieranie informacji o jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów w celu poprawy naszej działalności; do czasu posiadania dodatkowej innej podstawy prawnej przetwarzania;
• oferowania produktów i usług produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;
• oferowania produktów i usług produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

3. Dobrowolność podania danych osobowych:
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia.

4. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwa danych mogą zostać przekazane osobą upoważnionym przez Administratora do ich przetwarzania na polecenie Administratora, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług, dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
b) Pani/Pana dane osobowe będą profilowane.
9. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: salon@autonix.pl
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
10. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.